Všeobecné obchodné podmienkyI. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ a) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľ a) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľ om internetového obchodu www.potlac-rohoziek.sk  je Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, so sídlom Mederčská 745/51, 945 01 Komárno, IČO : 37197240 , IČ DPH : SK1020107319, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Komárno, č. ŽR: 401 - 11560, Komárno. Je platca DPH.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ , riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľ a v platnom znení a zákonom č. 102/2012 Z.z. - O ochrane spotrebiteľ a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ , riadia sa právne vzť ahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci je podnikateľ , ktorý spotrebiteľ ovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ , ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľ ov dodáva kupujúcemu výrobok a ktorého činnosť  neovplyvňuje vlastnosti výrobku.

Spotrebiteľ  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľ skej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľ skej činnosti.

Spotrebiteľ ská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ  a na druhej strane spotrebiteľ , ktorý nemohol individuálne ovplyvniť  obsah vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy dodávateľ om.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ om - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľ skej činnosti.

Kúpna zmluva - Objednávka odoslaná predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, čím dôjde k prijatiu návrhu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľ nou súčasť ou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Tovar je výrobok, ktorý sa k spotrebiteľ ovi dostáva prostredníctvom trhu. Tovarom sú všetky produkty predávajúceho uvedené na stránke e-shopu.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť  všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť  tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Informácie o tovare uvedené v katalógu e-shopu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu, dovozcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť  informácií čerpaných z týchto zdrojov.

Obrázky zobrazené pri výrobku a na iných podstránkach na www.kreativator.eu majú ilustračný charakter. Snažíme sa ale, aby čo najlepšie odzrkadlovali skutočnosť.

III. PREDÁVAJÚCI

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom e-shopu. Tieto VOP sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje súhlas so VOP.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť  cenu tovaru uvedenú na e-shope pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ  zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať  kupujúceho pred potvrdením jeho objednávky.

Predávajúci má právo si po zhotovení produktu vytvoriť  fotografický záznam o produkte (napríklad o potlačenej rohožke) a fotografiu umiestniť  na stránke e-shopu. Kupujúci má právo požiadať  predávajúceho o nezverejnenie produktu, ktorý bol predmetom jeho objednávky. 

VOP sú neoddeliteľ nou súčasť ou kúpnej zmluvy.

IV. KUPUJÚCI

Kupujúcim je spotrebiteľ  alebo podnikateľ .

Spotrebiteľ  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľ skej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľ skej činnosti. Spotrebiteľ  odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať  uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzť ahy predávajúceho so spotrebiteľ om výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č.250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľ a v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.


Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 
  (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov 
  (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

V. KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ,  návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho stránky. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv . Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť  alebo rušiť  len na základe dohody zúčastnených strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ,  návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v jazyku slovenskom.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť  pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať  a prípadne opraviť . Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

VI. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Platnosť  cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru na miesto určenia, táto cena je však tiež uvedená na internetovej stránke.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba za objednávku je nutná vopred, prevodom na účet predávajúceho. Až po prijatí platby na účet sa začína objednávať spracovávať. Platba na dobierku, alebo v hotovosti pri prevzatí, nie je možná.

 

VIII. OBJEDNÁVANIE

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ  má možnosť  sa pred vykonaním objednávky oboznámiť  s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ  má možnosť  pred vykonaním objednávky oboznámiť  sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ , musí byť  pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku (poznámka „U dodávateľa“ uvedená pri tovare) , s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať  je možné nasledujúcim spôsobom:

Predávajúci nezodpovedá za samotný obsah motívu/grafiky, ktorý si kupujúci objednáva. 

Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať  príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť.  Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu Kreativator svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa internetovej stránky od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu. 

IX. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo stornovať  objednávku e-mailom na info@potlac-rohoziek.sk alebo telefonicky na čísle +421 (0)902 123 440 v nasledovných prípadoch :
  • ak nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho,
  • v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku,
  • v prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť  predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli aj náklady na dopravu tovaru. (Kupujúci je povinný uhradiť  spomínané náklady v prípade, ak sa jedná o označený tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Ak ide o neoznačený tovar, tieto náklady zaplatí podľa platných predpisov predávajúci ).
 2. Predávajúci má právo stornovať  objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať  nie je schopný dodať  tovar kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ  sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať  objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť  po dobu viac ako 3 pracovné dni za sebou. Predávajúci má právo stornovať  objednávku aj v prípade, ak nebude doručená platba za objednávku do piatich pracovných dní od vytvorenia objednávky. 

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE PEŇAZÍ V PRÍPADE STORNOVANIA OBJEDNÁVKY PO ZAPLATENÍ

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ :

V zmysle ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. - o ochrane spotrebiteľ a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľ ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť  bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo e-mail o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci má právo odstúpiť  od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre kupujúceho (t.j. ak ide o tovar bez potlačenej grafiky).Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci spotrebiteľ  povinný vrátiť  úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ  možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar musí byť  vrátený v priebehu 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar je potrebné zaslať  na pobočku/odberné miesto (Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno) doporučene. Za prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy neručí predávajúci. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľ ovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak sa jedná o neoznačený tovar, t.j. tovar bez potlačeného motívu, predávajúci je kupujúcemu povinný vrátiť  okrem ceny za tovar aj výšku nákladov, ktoré vznikli pri preprave tovaru.

Kupujúci nemá právo odstúpiť  od zmluvy ak tovar, ktorý si objednal na základe zmluvy s našou spoločnosťou, napríklad rohože s osobnými textami alebo motívmi bol prispôsobený jednoznačným osobným požiadavkám zákazníka, teda kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť  na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť,  že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľ a odstúpiť  od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť  a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť  i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť  bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ :

V prípade, že kupujúci je podnikateľ , môže byť  kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť . Predávajúci je oprávnený účtovať  kupujúcemu prípadné ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s neplatným odstúpením od zmluvy.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu XIII. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov)

XI. DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU

 1. Zákazník má možnosť  vyzdvihnúť  si tovar osobným odberom v sídle spoločnosti  v Komárne alebo môže využiť  doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis. Pri osobnom odbere v sídle spoločnosti zákazník neplatí dopravu za tovar. Doručenie kuriérom je spoplatnené vzhľadom na veľkosť objednanej rohožky a to buď 4,20EUR s DPH alebo 6 EUR s DPH. Osobný odber je podmienený fyzickou prítomnosťou objednaného tovaru. O objednávke pripravenej na vyzdvihnutie bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky.
 2. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať  najneskôr do 25 pracovných dní od uhradenia objednávky zákazníkom. Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať  plnenie v prípade, že mu nebudú dodané grafické podklady v požadovanej kvalite. V tom prípade sa môže doba dodania predĺžiť.
 3. Kupujúci ku každej zásielke obdŕži faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 4. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru v deň jeho zaslania prostredníctvom kuriéra. Kupujúci je povinný zabezpečiť  bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ  túto povinnosť  nie je možné splniť , je povinný informovať  predávajúceho, dohodnúť  sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť  náhradnú osobu, ktorá povinnosť  prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

XII. REKLAMÁCIE

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tento tovar prehliadnuť  a skontrolovať . Pokiaľ  je značné mechanické poškodenie obalu tovaru, kupujúci je povinný stav tovaru skontrolovať  a pri prípadnom poškodení vyhotoviť  záznam o poškodení, ktorý musí byť  podpísaný aj kupujúcim, aj zástupcom dopravcu. Zodpovednosť  za poškodenie tovaru počas prepravy tovaru k zákazníkovi nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnuté primerané riešenie, napríklad poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Záručná doba na tovary je 24 mesiacov a začína plynúť  odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním sa záruka nevzťahuje. Ak kupujúci zistí poškodenie, za ktoré berie zodpovednosť  predávajúci, kupujúci musí bez zbytočného odkladu uplatniť  reklamáciu u predávajúceho.

Proces reklamácie:

 1. Informovať  našu spoločnosť  o požadovanej reklamácii mailom alebo telefonicky.
 2. Tovar poslať  späť na pobočku/odberné miesto: Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno.

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť  predávajúcemu reklamovaný produkt na vlastné náklady do spoločnosti predávajúceho čistý, mechanicky nepoškodený, neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady.

V prípade poškodenia tovaru môže ísť  o odstrániteľné alebo neodstrániteľné poškodenie. Ak ide o poškodenie, ktoré je možné odstrániť , kupujúci má nárok, aby bolo toto poškodenie bezplatne a včas odstránené. Predávajúci je povinný toto poškodenie odstrániť . Kupujúci však môže požadovať  namiesto odstránenia poškodenia výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľ adom na poškodenie tovaru alebo jeho cenu. Ak sa vyskytne opätovné poškodenie po oprave a kupujúci nemôže pre toto opätovné poškodenie produkt riadne používať , má právo na výmenu produktu alebo právo od zmluvy odstúpiť , teda právo na vrátenie kúpnej ceny. Cena je kupujúcemu vrátená na jeho číslo účtu. Ak ide o poškodenie, ktoré nie je možné odstrániť  a ktoré zabraňuje tomu, aby sa produkt mohol využívať  riadne, kupujúci má právo na výmenu tohto produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť . Ak ide o také neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia tomu, aby sa mohol produkt riadne využívať , kupujúci má právo požiadať  o primeranú zľ avu z ceny produktu.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť  náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať  dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto doby, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľné poškodenie.

Predávajúci má povinnosť  vydať  kupujúcemu po reklamácii reklamačný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď  kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať , sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť  záručná lehota znova od prevzatia novej veci.

XIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP sú platné od 26.7.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť  tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť  voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci môže kedykoľ vek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť  tovar uvedený na e-shope.